Algemene Voorwaarden en Privacybeleid praktijk Sterker door Doen

gevestigd te Ridderkerk.

Versie geldig vanaf 1 april 2016

 

1. Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sterker door Doen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Sterker door Doen. Op verzoek zend ik u een schriftelijk exemplaar.

1.2

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Sterker door Doen behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sterker door Doen erkend.

1.4

Sterker door Doen garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2

In het kader van de regels van de koop op afstand zal Sterker door Doen bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3

Aan de leveringsplicht van Sterker door Doen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Sterker door Doen geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3

Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Sterker door Doen heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Sterker door Doen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Sterker door Doen er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2

Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.

4.3

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd en die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld opleidingen, cursussen en workshops

 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

5. Gegevensbeheer en privacyverklaring

5.1

Indien u een dienst afneemt of een bestelling plaatst bij Sterker door Doen, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Sterker door Doen. Sterker door Doen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2

Sterker door Doen zal de benodigde toestemming vragen voor  de verwerking van uw persoonsgegevens.

5.3

De verwerking van persoonsgegevens beperkt zich tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

5.4 

U heeft het recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens.

5.5

Uw gegevens kunnen worden gedeeld en aangevuld in contact met derden, uitsluitend met uw toestemming.

5.6

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u van mening bent dat Sterker door Doen onjuist met uw persoonsgegevens omgaat.

5.7

Sterker door Doen respecteert de privacy van de internetsite en draagt hierbij zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoons- en persoonlijke gegevens.

5.8

De website van Sterker door Doen maakt gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door websites in een browser worden opgeslagen om bezoekers de beste gebruikerservaring te bieden. 

5.9

Gegevens die Sterker door Doen zelf genereert die direct verband houden met de zorg en ondersteuning aan de cliënt (gegevens omtrent gezondheid) worden bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 

5.10

Gegevens die Sterker door Doen genereert die direct  verband houden met de boekhoudplicht en financiële administratie, worden zeven jaar bewaard.

5.11

Sterker door Doen maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Beroep

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Anamnese gegevens

 • Medische gegevens

 • Gebruik medicijnen

 • Behandelmethoden en voortgang proces

6. Garantie en conformiteit

6.1

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Sterker door Doen) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Sterker door Doen. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Sterker door Doen schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4

Indien klachten van de afnemer door Sterker door Doen gegrond worden bevonden, zal Sterker door Doen naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Sterker door Doen en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Sterker door Doen) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Sterker door Doen gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Sterker door Doen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5

Sterker door Doen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6

Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Sterker door Doen in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Sterker door Doen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

7. Aanbiedingen

7.1

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Sterker door Doen zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3

Mondelinge toezeggingen verbinden Sterker door Doen slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4

Aanbiedingen van Sterker door Doen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5

Sterker door Doen kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1

Een overeenkomst tussen Sterker door Doen en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Sterker door Doen op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2

Sterker door Doen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Sterker door Doen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1

Sterker door Doen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Sterker door Doen alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3

Sterker door Doen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Sterker door Doen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4

Indien Sterker door Doen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1

Sterker door Doen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan  aan voertuigen of objecten door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg de website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1

Eigendom van alle door Sterker door Doen aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Sterker door Doen zolang de afnemer de vorderingen van Sterker door Doen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Sterker door Doen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2

De door Sterker door Doen geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3

De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4

De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Sterker door Doen of een door Sterker door Doen aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Sterker door Doen haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Sterker door Doen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6

De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste

verzoek ter inzage te geven aan Sterker door Doen .

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Sterker door Doen en koper, welke niet in onderling

overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij

Sterker door Doen er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Copyright 2018. Sterker door Doen

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon